ТЕМА: Ювенільний ревматоїдний артрит, клініка, діагностика, принципи лікування у дітей

ТЕМА: Ювенільний ревматоїдний артрит, клініка, діагностика, принципи лікування у дітей

1 Визначення проблеми

2. Етіопатогенез захворювання

3. Клінічні критерії

4. Параклінічні критерії

5. Варіанти перебігу захворювання

6. Базова терапія

7. Симптоматичне лікуванн.

8. Місцеве лікування

Ревматоїдний артрит (РА) — системне захворювання невизначеної етіології із складними аутоімунними процесами в сполучній тканині переважно опорно-рухового апа­рату, яке характеризується прогресуючим хронічним перебігом.

l Актуальність цієї проблеми полягає в тому, що РА часто зу­стрічається в дитячому віці і захворюваність має виражену тенден­цію до зростання, в Україні щорічно діагностується понад 500 випадків.

l За данимим ВООЗ хворіє 0,5 – 5% населення, на дитячий вік припадає до 15%

l Нерідко набуває хронічного перебігу, приводить до інвалідизації, а то і смерті дитини. Близько 25% — важкий та середньоважкий перебіг. 10% — потребуютиь стороньої допомоги в побуті.

l Захворювання формується переважно на генетично підготовленому грунті, причому у дітей з типом системи HLA — DR 4; DR 5; DR 6 та DR 8 відмічено більш важкий перебіг, переважно серопозитивний варіант захворювання

Етіологія, патогенез і патоморфологія вивчені недостатньо, од­нак існують підстави для припущення такої схеми: 1) пусковими факторами РА є: охолодження (частіше навесні і восени), гіперінсоляція, бактеріальна, а можливо і вірусна інфек­ція на фоні спадкової схильності. Стан дитини відіграє важливу роль у виникненні РА, тому загальнооздоровчі заходи необхідно вважа­ти найважливішими у профілактиці цього захворювання;

2) стрептокок, стафілокок, їх L -форми, віруси, мікоплазми можуть викликати порушення імунного гомеостазу, відіграючи роль екзогенних антигенів (АГ);

3) порушуються гуморальні і клітинні ланки імунітету, АГ цир­кулюють у надлишку, під їх впливом утворюються аутоантигени, посилюються імунні й автоімунні процеси, особливо пов’язані з Іg G , виникають дефекти клітинного імунітету (зниження бластотрансформації лімфоцитів), утворюються антитіла до власного гамма-глобуліну; 4) імунологічні реакції призводять до патологічних змін, перш за все, в суглобах, що чітко проявляється в клініці у ви­гляді рентгенологічних змін.

Для РА характерне хронічне негнійне запалення синовіальних оболонок з явищами набряку, гіперемії, інфільтрації лімфоцитами і плазматичними клітинами. Прогресування процесу призводить до утворення внутрішньосуглобового випоту, мікровійчастого роз­ростання синовіальної оболонки у вигляді плаща (пануса), яке поширюється на поверхні хряща, проростає в нього, спричиню­ючи дистрофічні та деструктивні зміни (тріщини, ерозії, зву­ження суглобової щілини, деформації, підвивихи, анкілози). В кістках, що межують з ураженими суглобами, спостерігають остеопороз, періостит, посилений ріст епіфізів, передчасне зни­кнення епіфізарного хряща. З боку серця можуть спостерігатися явища міокардиту, фіброзно-злукового перикардиту; в легенях вогнищевого або дифузного пневмосклерозу, фіброзу плеври; в печінці — амілоїдозу, склерозу в портальних шляхах, дистрофії та некрозу паренхіми; в нирках — гломерулонефриту, амілоїдо­зу, інтерстиціального нефриту. Вважають, що ендогенні фактори мають переважне значення в розвитку.

Основним клінічним проявом РА є ураження суглоба (артрит). У запальний процес втягуються всі тканини, і в першій фазі захво­рювання зміни носять зворотний характер, оскільки вони зумовлені ексудативним компонентом. У міру розвитку проліферативного ком­понента запалення процес у суглобах набирає незворотних власти­востей. Тому своєчасно розпочате лікування в багатьох випадках може стати запорукою одужання.

При РА найчастіше уражається колінний суглоб, потім гомілковотаранний, променевозап’ястковий, міжфалангові суглоби кистей рук, ліктьові, суглоби шийного відділу хребта, плеснофалангові, нижньощелепні, плечові, дрібні суглоби ступні, кульшові, грудинно-реберні.

До особливостей ураження суглобів при РА у дітей можна віднести:

1) часті ураження колінних суглобів, шийного відділу хребта, нижньощелепних суглобів;

2) відносно рідке втягнення в патологічний процес дрібних суглобів кистей;

3) частіша, ніж у дорослих, асиметрія ураження суглобів;

4) частіше спостерігаються моно- і олігоартрити. Збільшені в об’ємі суглоби мають різноманітну форму: колінні — кулеподібну, ліктьові веретеноподібну, променевозап’ясткові — на тильній стороні мають м’які тістуваті набряки, гомілковотаранні — збільшені в об’ємі за рахунок набряку, особливо в діля­нці щиколоток, кульшові та плечові-зовнішніх змін не мають або ці зміни малопомітні, проксимальні міжфалангові — веретенопо­дібні.

Збільшення об’єму суглобів пояснюється периартикулярним набряком, випотом у порожнину суглобів, потовщенням синові­альної оболонки. Найбільша кількість ексудату може зібратися в колінному суглобі, а тому він помітно збільшується, шкіра над ним розтягується, стає блискучою з просвіченими судинами, га­рячою на дотик, нерідко визначається симптом балотуючого надко-лінника і переміщення рідини в суглобі. На відміну від великих, шкі­ра над дрібними суглобами гіперемійована, внаслідок чого в по­дальшому може залишитися пігментація. Ураження нижньоще­лепного суглоба (обмежене відкриття рота, хруст при пальпації або клацання при відкриванні рота з подальшою дисплазією ни­жньої щелепи) свідчить про тяжкий перебіг захворювання. Біль у цьому суглобі маленькі діти можуть сприймати як вушний біль. Ураження шийного відділу хребта локалізується на рівні ІІ-ПІ хребця і характеризується обмеженням рухливості, болем, що посилююється при рухах, іноді — кривошиєю.

Обмеження рухливості суглобів на ранніх етапах захворювання є рефлекторною і пов’язана із спазмом м’язів, випотом у суглобову порожнину і проліферацією синовіальних оболонок; на пізніших ста­діях — з атрофією м’язів, деструкцією суглобових поверхонь і анкі­лозом. Частіше спостерігається атрофія розгиначів, а тому розвива­ються згинальні контрактури. При огляді привертає увагу атрофія прямого м’яза стегна (необхідно проводити порівняльне вимірю­вання), міжкісткових м’язів китиць рук, м’язів підвищень великого пальця і мізинця (тенора і гіпотенора). Видимі атрофія м’язів, контактури й анкілози — пізні ознаки РА. Рідше спостерігають тендосиновіти і бурсити. Таким чином, ураження суглобів при РА мають свої особливості, що дозволяють встановити правильний діагноз.

РА у дітей (ювенільний ревматоїдний артрит — ЮРА) най­більш доцільно розділити за перебігом і тяжкістю на три форми: системну, полі суглобову та оліго- моносуглобову.

МОЖЛИВІ ВАРІАНТИ КЛІНІЧНИХ ПРОЯВІВ ХВОРОБИ

Системна форма (синдром Стілла) зустрічається в 15-20 % хворих, переважно в ранньому віці (1-4 роки) з однаковою часто­тою у хлопчиків і дівчаток. Ця форма клінічне проявляється ви­раженими позасуглобовими проявами, серед яких провідними є висока гарячка і висипання.

Температура носить інтермітуючий характер, підвищується до 39,5°С щоденно або навіть два рази на день, після чого швидко знижується до нормального або субнормального рівня. Під час під­вищення температури стан дитини тяжкий: виражена блідість, знач­на пітливість, а при її нормалізації діти стають на диво бадьорими. Інтермітуюча гарячка утримується протягом кількох тижнів або кіль­кох місяців. Висипання на шкірі грудей, живота, навколо суглобів поліморфні, рожевого кольору, часто з блідим відтінком у центрі. Вони можуть зливатися, з’являтися на будь-яких ділянках, мак­симально проявлятися на висоті гарячки, носять летючий характер, частіше виникають у ранковий час. Для цієї форми РА характерна поліморфна лімфоїдна гіперплазія, гепатоспленомегалія, полісе-розит (плеврит, перикардит, перитоніт, міо-, ендокардит), рідше спостерігається пневмонія, амілоїдоз нирок, «печінкові» долоні, глосит, неврологічні прояви (в’ялість, дратівливість, менінгізм, корчі). У більшості дітей на початку захворювання або через кіль­ка місяців з’являються ознаки ураження суглобів. На ранніх стадіях системної форми РА тільки у 60 % хворих наявний тяжкий полі­артрит і у 40 % скарги на артралгії без справжнього ураження суглобів. У зв’язку з вираженням загальних симптомів зміни з боку суглобів можуть здаватися незначними.

Часто в патологічний процес втягується 7-10 і більше суглобів, серед них скроневощелепні зчленування, шийний відділ хребта, кульшовий суглоб, дрібні суглоби китиць (симетрично). Лабораторні показники різко порушені: ШОЕ вища 40-50 мм/год, нейтрофільний гіперлейкоцитоз, гіпергамаглобулінемія, іноді гіпертромбоцитоз, гіпохромна анемія, латекс-тест — від’ємний, антиядерні антитіла — відсутні.

Системна форма ( алергосепсис Віслера-Фанконі) зустрічається в 1-2 % хворих, переважно в перші роки життя. Температура носить гектичний характер, підвищується до 40°С щоденно або навіть два рази на день, після чого швидко знижується до нормального або субнормального рівня супроводжуючись ознобом, практично некорегується антипіретиками. Під час під­вищення температури стан дитини тяжкий: виражена блідість, знач­на пітливість, а при її нормалізації діти стають на диво бадьорими. Гарячка утримується протягом кількох тижнів або кіль­кох місяців. Висипання на шкірі грудей, живота, навколо суглобів поліморфні, рожевого кольору, часто з блідим відтінком у центрі. Вони можуть зливатися, з’являтися на будь-яких ділянках, мак­симально проявлятися на висоті гарячки, носять летючий характер, частіше виникають у ранковий час. Для цієї форми РА характерна поліморфна лімфоїдна гіперплазія, гепатоспленомегалія, полісерозит (плеврит, перикардит, перитоніт, міо-, ендокардит), рідше спостерігається пневмонія, амілоїдоз нирок, «печінкові» долоні, глосит, неврологічні прояви (в’ялість, дратівливість, менінгізм, корчі). Переважно в дебюті захворювання виникають поліартралгії, без візуальних змін ураженних суглобів. у 40 % скарги на артралгії без справжнього ураження суглобів. У зв’язку з вираженням загальних симптомів зміни з боку суглобів можуть здаватися незначними.

Полісуглобова форма зустрічається у 20-35 % випадків, часті­ше у дівчаток, характеризується ураженням 5 і більше суглобів, відсутністю системних ознак, хоч може спостерігатися незначне підвищення температури, іноді — гепатомегалія. Розрізняють дві підгрупи цієї форми захворювання — серопозитивну (до 10 %) і серонегативну (до 20 %).

Перша підгрупа характеризується початком захворювання у дів­чаток, старших 10 років, з більш тяжким перебігом артриту і ран­ньою деструкцією, втяганням у патологічний процес дрібних суглобів кистей, шийного відділу хребта, кульшового суглоба, наявністю рев­матоїдних вузликів. Останніх утворюється, як правило, небагато, з’являються вони в різні строки захворювання, є непостійними (зни­кають через 1-6 місяців), розміщуються над суглобами, по ходу сухожилків, величиною від просяного зерна до чечевиці і більші. Гістологічно в центрі вузлика знаходиться фібринозний некроз, що не є характерним для ревматичного вузлика. Наявні гіпо- або атро­фія м’язів. Ця підгрупа полісуглобової форми РА є прогностично, найбільш несприятливою щодо функції суглобів.

Друга підгрупа (серонегативна) починається раніше (у віці близь­ко 3-х років), як правило, у дівчаток, перебігає більш сприятливо. Для неї характерні: менша кількість уражених суглобів, більш повільний перебіг, пізнє виникнення деструкції, менша вираженість, кращий прогноз щодо збереження функції суглобів.

У дітей першої підгрупи визначається ревматоїдний фактор, у дітей другої він від’ємний.

Моно- і олігосуглобові форми зустрічаються найбільш часто (50-70 %), характеризуються, як правило, ураженням великих суглобів нижніх кінцівок. При цих формах пошкоджується один (моно) або 2-3-4 великих суглоби, які асиметрично розташовані. Виділяють, в основному, два типи олігоартритів. Перший тип зу­стрічається найчастіше у дівчаток раннього віку (до 4-х років), що схильні до розвитку хронічного іридоцикліту. Ревматоїдний фактор у них відсутній, у 90 % знаходять антинуклеарні антиті­ла. Найчастіше уражаються колінний, гомілковотаранний і ліктьо­вий суглоби. Змін у кульшовому суглобі не спостерігають, не ха­рактерним є також сакроіліїт. Для цієї форми також не типова і тяжка інвалідизація, хоча процес часто носить хронічний або ре-цидивуючий характер. У 80 % хворих на олігоартрит І типу зберіга­ється обмежене пошкодження суглобів. Іридоцикліт розвивається на одному або обох очах. Іноді цей симптом є єдиним на початку захворювання, однак частіше він виникає через 10 і більше років після розвитку артриту. На жаль іридоцикліт може призводити до втрати зору і навіть сліпоти. Тому обстеження окулістом дітей, хво­рих на РА, є обов’язковим хоча б у перші 10 років захворювання.

II тип олігоартриту зустрічається втричі рідше, ніж перший. Хворіють, здебільшого, хлопчики, частіше у віці 8 і більше років. Найбільш характерним для нього є ураження великих суглобів нижніх кінцівок. Ревматоїдний фактор і антинуклеарні антитіла не визначаються. У більшості випадків суглобові зміни піддаються зворотному розвитку під впливом лікування. Однак нерідко спо­стерігають рентгенологічні ознаки сакроіліїту, анкілозуючого спон­дилоартриту, перехідного іридоцикліту.

& У ранньому віці – системні форми

& Рідко уражаються дрібні суглоби

& Переважно асиметричне ураження великих та середніх суглобів

& Часто у дівчаток після 10 років іридоцикліт з олігоартритом

& Ураження шийного віділу хребта

& У хлопців-підлітків – сакроілеїт

& Переважно поліартрит без ревматоїдного фактора

^ Полісуглобовий варіант – ураження 5 і більше суглобів 60%

^ Олігосуглобова, рідко – моносуглобова 40-60%, можливе поєднання з іридоциклітом 9 – 30%

Ювенильный (детский) ревматоидный артрит

Воспаление суставов у детей и подростков младше 16 лет, причину которого установить не удается, называется ювенильным ревматоидным артритом. Этот диагноз ставят, если воспаление длится дольше 6 недель.

Болезнь чаще поражает девочек. Ее распространенность на территории РФ — 62 человека на 100 000 детского населения. Ежегодно в нашей стране регистрируется около 40 новых случаев заболевания. Это невысокие цифры, но ЮРА часто приводит к инвалидизации детей. Поэтому его ранняя диагностика и лечение имеют очень большое значение.

Читать еще:  Уколы в коленный сустав при артрозе: препараты, инъекции в колено

Причины и механизм развития

Ученым удалось установить, что ЮРА имеет полигенный тип наследования. Пусковым моментом начала болезни служит инфекция:

 • перенесенная острая респираторная или кишечная;
 • инфицирование микоплазмами, хламидиями, бета-гемолитическим стрептококком;
 • внутриутробное инфицирование вирусами ( Эпштейна — Барра , Коксаки, парвовирусом ).

Были редкие случаи, когда заболевание возникало после прививок от краснухи, кори, гепатита, паротита.

В основе развития ЮРА лежат дефекты иммунитета. Когда чужеродный антиген встречается с клетками синовиальной оболочки, информация о нем поступает в иммунную систему. Она стимулирует выработку цитокинов (противовоспалительных веществ). Эти вещества вызывают рост и пролиферацию клеток в структурах сустава — макрофагов, плазматических клеток, синовиоцитов, моноцитов, хондроцитов. Они вырабатывают иммуноглобулины, которые воспринимаются как чужеродные, и вновь активируют иммунную систему. После чего снова начинается выработка цитокинов. Физиологическая воспалительная реакция трансформируется в хроническое прогрессирующее воспаление, из-за которого хрящи и кости постепенно разрушаются.

Ювенильным ревматоидным артритом дети болеют, начиная с 2-3 лет. В более раннем возрасте он встречается крайне редко.

Классификация

Существуют разные классификации болезни, в которых можно встретить другие названия ювенильного ревматоидного артрита: юношеский (код по МКБ М08), идиопатический, хронический.

В нашей стране врачи пользуются классификацией Американской коллегии ревматологов, согласно которой выделяют 3 варианта болезни:

 • с ранним началом;
 • с поздним началом;
 • встречающийся в любом возрасте.

Заболевание имеет 4 степени активности (0 — минимальная, III — максимальная). По течению оно бывает медленно-, умеренно-, быстропрогрессирующим.

Клиника системного ЮРА

Этот вариант болезни еще называется болезнью Стилла . Он составляет до 20% всех случаев заболевания, встречается одинаково часто у мальчиков и девочек всех возрастов.

Клинически системный ЮРА проявляется:

 • артритом — припухлостью, болезненностью суставов, ограничением их подвижности;
 • лихорадкой. Температура поднимается до 38-40 градусов, преимущественно по утрам, сопровождается ознобом, проливным потом;
 • сыпью. На коже лица, ягодиц, конечностей, по бокам туловища, около суставов появляются пятна и бугорки. На высоте лихорадки их становится больше, после снижения температуры — меньше;
 • воспалением серозных оболочек сосудов, сердца, легких, других органов;
 • увеличением многих групп лимфузлов;
 • увеличением печени, селезенки.

Для постановки диагноза обязательны два условия: наличие артрита и лихорадки на протяжении 2 недель (лихорадка может предшествовать артриту). Из остальных признаков должны присутствовать два или более.

Системный вариант детского ревматоидного артрита протекает с поражением 2-3 или многих суставов. Причем суставной синдром может быть отсроченным, то есть возникать через несколько месяцев и даже лет после внесуставных проявлений.

Болезнь Стилла — тяжелая патология, осложнениями которой бывают:

 • задержка роста;
 • легочно-сердечная недостаточность;
 • амилоидоз;
 • инфекции, включая сепсис;
 • синдром активации макрофагов. Его суть заключается в том, что макрофаги разрушают кровообразующие клетки в костном мозге. Из-за этого снижается свертываемость крови, нарушаются функции многих органов.

Осложнения болезни Стилла могут привести к гибели ребенка.

Клиника полиартикулярного ЮРА

Полиартикулярный артрит развивается у 30-40% детей с ЮРА. Он имеет два подтипа:

Первый подтип чаще встречается у девочек (80%) 8-15 лет. Для него характерны:

 • подострое течение;
 • симметричное воспаление коленей, запястий, стоп, кистей, голеностопных суставов;
 • изменение структуры хрящей и костей в течение первого полугодия заболевания;
 • формирование анкилозов (неподвижности) в запястьях к концу 1-го года болезни.

Серонегативный подтип встречается в три раза реже, в основном, у девочек (90%) 1-15 лет. Его особенности:

 • подострое или хроническое, относительно доброкачественное течение;
 • симметричное поражение разных суставов, в том числе височно-нижнечелюстных, шейного отдела позвоночника;
 • сопутствующий увеит (воспаление сосудистой оболочки глаз);
 • иногда увеличение лифузлов, субфебрилитет .

Осложнениями полиартикулярного ревматоидного артрита могут быть задержка роста, сгибательные контрактуры , деструкция суставов. Вероятность их возникновения тем выше, чем младше ребенок.

Клиника олигоартикулярного ЮРА

Олигоартикулярный артрит составляет половину случаев заболевания. Он имеет три подтипа:

1. С ранним началом (от 1 до 5 лет). 85% болеющих — девочки. Поражаются локти, колени, запястья, голеностопы , часто асимметрично. У половины больных развивается иридоциклит (воспаление цилиарного тела, радужки глаз).

2. С поздним началом (8-15 лет). 90% больных — мальчики. Асимметрично поражаются тазобедренные суставы, поясничный отдел позвоночного столба, крестцово -подвздошные сочленения, суставы стоп, пяточной области. У 10% детей возникает иридоциклит .

3. Встречающийся в любом возрасте — доброкачественный, начинается обычно в 6-7 лет, не вызывает деструкции суставов.

К осложнениям олигоартикулярного артрита относятся:

 • асимметричный рост конечностей в длину;
 • последствия иридоциклита (глаукома, катаракта, слепота);
 • инвалидизация .

Лабораторная диагностика

Из лабораторных методов для подтверждения диагноза имеют значение общий и биохимический анализ крови, обнаружение ревматоидного и антинуклеарного фактора, специфических антигенов.

Изменениями в крови, характерными для ЮРА, являются:

 • ускорение СОЭ (при системном варианте — до 50-80, полиартикулярном — до 40 мм/час);
 • лейкоцитоз (при системном варианте — со сдвигом влево до юных форм);
 • гипохромная анемия;
 • тромбоцитоз;
 • увеличенные значения СРБ, иммуноглобулинов G, M;
 • обнаружение антинуклеарного фактора.

При полиартикулярном артрите в крови могут определяться РФ (серопозитивный подтип) и антиген HLA DR 4, при олигоартикулярном — антигены HLA A2 (подтип с ранним началом), HLA B27 (подтип с поздним началом).

Инструментальная диагностика

При ювенильном ревматоидном артрите с помощью инструментальной диагностики определяют степень повреждения суставов и выявляют внесуставные поражения.

Чтобы установить, насколько изменены суставы, делают рентгенографию. Рентгенологические изменения имеют 4 степени:

I — остеопороз в эпифизах костей;

II — единичные эрозии, сужение суставных щелей, остеопороз;

III — деструкция хряща и костных структур, подвывихи в суставах, костно-хрящевые эрозии;

IV — анкилоз (сращение костей).

Для диагностики внесуставных поражений применяются:

 • ЭКГ;
 • рентгенограмма легких;
 • УЗИ сердца;
 • УЗИ почек;
 • офтальмологические исследования.

Немедикаментозное лечение

В лечении юношеского ревматоидного артрита большую роль играют:

Во время обострения двигательный режим ограничивают, но полная иммобилизация суставов лонгетами противопоказана. Она может привести к контрактурам, анкилозу, атрофии мышечной ткани, усилению остеопороза. В период ремиссии дети должны спать на жестком матрасе, следить за своей осанкой. Рекомендуется до минимума ограничить пребывание на солнце, исключить психоэмоциональные перегрузки, переохлаждения.

Диета предпочтительна белковая. Для профилактики остеопороза ребенку нужно давать больше продуктов, богатых кальцием, витамином Д.

Лечебная физкультура устраняет сгибательные контрактуры, увеличивает подвижность суставов, восстанавливает мышечную массу. Комплекс физических упражнений подбирает ортопед.

Ежедневная физическая нагрузка необходима для сохранения функции суставов. Детям, страдающим ЮРА, полезно ездить на велосипеде, плавать, гулять. Нежелательны прыжки, бег, активные игры.

Для ортопедической коррекции используются:

 • статические ортезы (лонгеты, шины, стельки). Днем их нужно снимать несколько раз для стимуляции мышц (на время занятий в школе, ЛФК, туалета и т.д);
 • динамические ортезы (корсет, реклинирующая система, головодержатель).

Лекарственное лечение

Схемы лечения разных форм ювенильного ревматоидного артрита указаны в национальных клинических рекомендациях. В них задействованы 4 основные группы лекарственных средств:

 1. НПВС (диклофенак, мелоксикам, нимесулид).
 2. Глюкокортикоиды (метилпреднизолон).
 3. Иммунодепрессанты (метотрексат, циклоспорин).
 4. Биологические препараты, полученные генно-инженерными методами (ритуксимаб, тоцилизумаб, инфликсимаб, этанерцепт).

НПВС и гормоны уменьшают боль и воспаление в суставах, улучшают их функции, но не препятствуют деструкции. Иммунодепрессанты и биопрепараты подавляют иммунное воспаление, предотвращают разрушение суставов.

В зависимости от степени активности артрита лекарства назначаются внутривенно, внутримышечно или внутрь. Инъекции глюкокортикоидов делают также внутрисуставно. По показаниям проводят симптоматическую терапию антибиотиками, антикоагулянтами, антиагрегантами и т.д. Пациентов с увеитом, иридоциклитом лечит не только ревматолог, но и окулист.

Хирургическое лечение

Показаниями к нему являются:

 • асептический некроз головок бедренных костей;
 • контрактуры, не поддающиеся лечению другими методами.
 • анкилозы;
 • деформации суставов, значительно ограничивающие подвижность.

Из видов оперативного лечения чаще всего применяются эндопротезирование суставов, капсулотомия (рассекается капсула сустава и санируется его полость), тенотомия (рассекаются сухожилия).

Системный, полиартикулярный и олигоартикулярный ЮРА с ранним началом имеют неблагоприятные последствия. Они часто приводят к деструкции суставов и инвалидизации .

Когда ювенильный ревматоидный артрит сопровождается стойкой лихорадкой, тромбоцитозом или длительно лечится кортикостероидами, у детей прогноз на будущее также ухудшается из-за высокого риска осложнений. Чаще всего это тяжелые инфекции, вторичный амилоидоз.

Остальные формы болезни протекают относительно благоприятно. У 75% детей удается достигнуть долгой ремиссии без потери функции суставов и ограничения жизнедеятельности. Они могут учиться в школе, получить среднее или высшее образование и в дальнейшем работать по профессии.

Ювенильный ревматоидный артрит

Ювенильный ревматоидный артрит (ЮРА)— аутоиммунная артропатическая патология суставов у детей до 16 лет. Воспалительные патологии суставов проявляются у около 1% детей по всему миру, включая как подростков, так и младенцев. Отличительной чертой детского артрита является стремительное развитие болезни. Он быстро переходит в хроническую форму.

Процесс развития суставной патологии

Патогенез ювенильного ревматоидного артрита отличается внезапным дебютом с четко выраженной болевой симптоматикой. Среди причин развития патологии у детей выделяют:

 • слабый иммунитет;
 • генетическая предрасположенность;
 • авитаминоз;
 • бактерии и вирусные инфекции;
 • малоподвижный образ жизни;
 • нарушения обмена веществ;
 • детское ожирение;
 • травмы;
 • переохлаждение;
 • инсоляция (облучение солнцем);
 • врожденная неполноценность суставов.

Ювенильная идиопатическая патология — это системное воспалительное заболевание костных сочленений, обусловленное развитием аутоиммунной аномалии в детском возрасте. Эта патология является одной из неизлечимых болезней, с неустановленной причиной возникновения.

Терапевтические меры при ревматоидном артрите у взрослых и детей направлены на достижение ремиссии и постоянном поддержании состояния здоровья суставов.

Начинается патологический процесс с того, что иммунная система ложно воспринимает клетки собственного организма за патогенные и начинает атаковать органы и соединительные ткани. Специальные защитные комплексы, состоящие из антигенов и агрессивных киллерных клеток проникают внутрь синовиальной оболочки сустава вместе с кровотоком и провоцируют воспалительный процесс и деструктивное изменение хряща. По мере развития патологии разрушаются здоровые ткани и разрастаются патогенные, что приводит к хрящевому анкилозу и деформации сустава.

Среди разновидностей патологий суставов у детей в 50% случаев встречается развитие пауциартикулярного юношеского артрита. Это олигоартрит поражающий не более 4–5 суставов, также способен развиваться как моноартрит. Согласно статистическим данным олигоартикулярной патологией болеют дети младше 5 лет, чаще девочки. Характерным для этого типа артрита является развитие осложнений в виде увеита — воспаления сосудистой оболочки глаз.

При ревматоидном артрите суставы воспаляются симметрично. У взрослых первыми страдают преимущественно мелкие костные сочленения рук и ног. В детском возрасте первостепенно поражаются крупные сочленения, среди которых: коленные суставы, локти, тазобедренный и подвздошный отдел.

История болезни реактивного симметричного артрита по педиатрии указывает на связь заболевания с инфекционными возбудителями.

Установлена закономерность между вспышкой артрита и бактериально-вирусных болезней.

Часто ревматоидная патология дебютирует вследствие вакцинации, проведенной у детей, недавно переболевших ОРВИ, а также имеет связь с кишечными и мочеполовыми инфекциями.

Инфекция не проникает внутрь, а вынуждает иммунитет атаковать синовиальную оболочку извне, провоцируя острый синовит в суставных сочленениях.

Инфекционный вариант ревматических воспалений дает о себе знать в течение месяца после перенесенных инфекционных заболеваний.

Признаки развития ЮРА

К симптомам и проявлениям ювенильного ревматоидного артрита можно отнести:

 1. Внезапно возникающий болевой синдром в отдельных суставах.
 2. Слабость, снижение активности ребенка.
 3. Головные боли, резкие смены настроения, плаксивость.
 4. Скованность в движениях по утрам.
 5. Сустав горячий на ощупь.
 6. Присутствует припухлость и покраснение кожных покровов в области болезненных ощущений.
 7. При наличии инфекционных возбудителей, поднимается температура, начинается лихорадка.
 8. Повышенная температура может сопровождаться сыпью в области пораженных суставов.
 9. Если поражены суставы ног и тазобедренного сустава походка малыша становится косолапой, развивается хромота.
 10. Возможно раздражение глаз, светобоязнь, размытое зрение. Этот симптом прогрессирует с развитием болезни и может привести к потере зрения.
 11. Развитие детского остеопороза. Снижается плотность костей, что чревато частыми переломами.
 12. Происходит задержка роста.

Узнайте в статье по ссылке, каковы симптомы артрита тазобедренного сустава у детей и как лечится недуг.

Часто родители игнорируют первые признаки болезни, воспринимая их за последствия детских шалостей. Также, в силу возраста, некоторые дети не могут объяснить, что именно их тревожит. Это основные причины, почему родителям нужно быть очень внимательными и замечать изменения в настроении, привычках и движениях малыша.

При ранней диагностике прогноз при ювенильном артрите у детей более благоприятный, нежели у взрослых патологий.

Примерно у половины детей, терапия дает возможность добиться стойкой ремиссии, которая наблюдается и во взрослом возрасте.

Читать еще:  Артроскопия тазобедренного сустава - цены на операцию в Москве

Диагностика и методы терапии

Заметив тревожные признаки возможного воспаления суставов у ребенка, нужно незамедлительно отправиться на медицинское обследование к педиатру или ревматологу в Москве.

Согласно клиническим рекомендациям по лечению ревматоидного артрита у детей, обязательные диагностические меры включают:

 1. Опрос родителей и по возможности самого ребенка о симптомах, недавних заболеваниях, травмах, а также о случаях заболеваний артритом в семье.
 2. Затем врачу необходимо осмотреть юного пациента и область болезненных ощущений на предмет количества воспаленных суставов, опухлость, изменений цвета и локальной гипертермии кожи.
 3. Точно определить возможность аутоиммунной патологии или наличие инфекции помогут общие и биохимические показатели крови.
 4. Гематологические исследования С-реактивного белка, скорости оседания эритроцитов (СОЭ), и фибриногена могут указать на протекание активной фазы воспаления.
 5. Иммунологические исследования направлены на определение ревматоидного фактора и АЦЦП. На серопозитивный юношеский артрит в 80% случаев указывает наличие данных маркеров воспаления.
 6. Чтобы определить степень разрушения тканей сустава, проводится рентгенограмма.
 7. Магнитно-резонансную томографию чаще используют для определения ранних стадий патологии, когда разрушение сустава еще не заметно на рентгеновских снимках. МРТ позволяет изучить состояние суставной капсулы и заметить увеличение количества жидкости во внутрисуставной оболочке.
 8. УЗИ применяют при воспалении рук и крупных суставов. Ультразвуковое исследование помогает определить наличие эрозий, уплотнение синовиальной оболочки и динамику воспаления.

На основании анализов крови и инструментального исследования происходит окончательная постановка диагноза, и пациенту назначают аутоиммунную терапию.

Методы терапии должны назначаться с учетом возбудителя болезни и возраста маленького пациента.

Лечение ювенильного хронического артрита включает терапевтический комплекс, состоящий из приема медикаментов, физиотерапии, лечебной гимнастики и коррекции рациона.

Лечение медикаментами

Дети нуждаются тщательной корректировки схемы медикаментозного лечения с учетом их возраста и индивидуальных особенностей.

Обязательно учитываются сопутствующие заболевания печени, почек, селезенки и сердечно-сосудистой системы. При их наличии прием многих препаратов может быть противопоказан или требовать постоянного мониторинга медперсонала.

Медикаментозное лечение ювенильного вида ревматоидного артрита включает несколько важных этапов:

 1. Необходимо устранить болезненные проявления и улучшить общее самочувствие ребенка. Лечить боли в суставах и улучшить общее состояние помогает прием анальгетиков и нестероидных препаратов противовоспалительного действия (НПВП). Значительно реже применяют глюкокортикоиды — стероидные препараты с содержанием противовоспалительного гормона кортизола. Их назначение возможно только при особо тяжелых воспалениях, на короткое время.
 2. Остановить течение заболевания можно, только подавив пагубную деятельность иммунитета. К препаратам первой линии базисной терапии относятся цитостатики, подавляющие динамику воспалительного процесса и его болезненные проявления. Если они не дают положительной динамики, применяют медикаменты биологического типа, которые блокируют цепную реакцию воспаления, точечно воздействуя на иммунные комплексы и провоспалительные цитокины.
 3. При наличии инфекционного возбудителя пациент лечится антибиотиками или противовирусными средствами. Средняя длительность антибактериальной терапии обычно не превышает две недели.

Самостоятельно вносить изменения в систему приема препаратов — строго запрещено. Минимальные изменения дозировки могут привести к серьезным побочным реакциям у ребенка.

Физиотерапия при ювенильном ревматоидном артрите

Симптоматика поражения суставов при ювенильном ревматоидном артрите у детей эффективно устраняют физиотерапевтические процедуры. Приступать к данному методу лечения можно после снятия острого воспаления в суставах.

Среди применяемых для детей методов терапии применяют:

 • электрофорез;
 • магнитотерапия;
 • бальнеотерапия;
 • парафиновые обертывания;
 • массаж.

О преодолении деструкции с помощью ЛФК при ювенильном артрите одобрительно отзываются пациенты на форумах, как об эффективном способе восстановления двигательных функции суставов.

Такая физкультура подходит больным на разных стадиях артрита и не требует особых условий или физической подготовки.

К клиническим противопоказаниям лечебной гимнастики относятся: периоды обострения артрита, хронические болезни сердца, легких, печени и почек, а также тяжелые инфекционные заболевания.

Упражнения ЛФК рекомендуется выполнять с утра и можно повторять несколько раз за день. Однако не стоит делать зарядку в вечернее время.

Важно помнить, что чрезмерная активность, такая как бег и прыжки, может дать слишком сильную нагрузку на суставы спины, таза и нижних конечностей. Поэтому их нужно строго ограничить.

Перед началом применения лечебной гимнастики, врач проводит функционально-двигательный тест, чтобы определить, какие упражнения будут наиболее актуальны для ребенка.

Диетическое питание

В терапии ЮРА важно помнить, что это хронический артрит — поэтому даже достигнув состояния полной ремиссии, важно не забывать о профилактике рецидивов.

Важную роль в поддержании терапевтического эффекта играет система правильного питания при ревматоидном артрите. Изменения рациона направлены на снижение лишнего веса, обогащения организма и костей полезными микроэлементами и отказ от еды, провоцирующей обострения.

К ограничениям относятся продукты-провокаторы и аллергены, поскольку их употребление усиливает воспаление и может вызывать рецидивы. В приготовлении пищи важно отсутствие жареных блюд, лучше варить, запекать или готовить еду на пару.

Оптимальную систему питания при ревматоидном артрите предлагает диета №10 профессора Певзнера.

Помимо подробного перечисления запрещенных продуктов и допустимых блюд, согласно диете №10, рацион направлен на правильную коррекцию водного баланса и улучшение метаболических функций.

Среди информации о лечении болезни в различных статьях и комментариях пациентов можно встретить множество рецептов народной медицины.

Прежде чем применять любые вспомогательные методы лечения, необходимо проконсультироваться со специалистом.

Существует высокая вероятность аллергических реакций на предложенные компоненты и другие особенности детского организма, при которых неправильно подобранное домашнее лечение может только усугубить воспалительный процесс.

Ювенильный артрит у детей требует длительного и кропотливого лечения. Хотя средние статистические показатели стойкой ремиссии достаточно высоки, нужно помнить, что риск рецидива достаточно высок. Если вы или ваш ребенок столкнулся с данным заболеванием, важно как можно быстрее пройти диагностику и начать курс лечения. Только так можно избежать опасных последствий артрита и сохранить подвижность суставов.

Ювенильный ревматоидный артрит

Что такое ювенильный ревматоидный артрит?

Ювенильный ревматоидный артрит (ЮРА) – хроническое воспалительное заболевание суставов, неустановленной причины, длительностью более 6 недель, развивающийся у детей в возрасте не старше 16 лет.

Как часто встречается ювенильный ревматоидный артрит?

Ювенильный ревматоидный артрит– одно из наиболее частых и самых инвалидизирующих ревматических заболеваний, которое встречается у детей. Заболеваемость ЮРА — от 2 до 16 человек на 100 000 детского населения в возрасте до 16 лет. Распространенность ЮРА в разных странах — от 0,05 до 0,6%. Чаще ревматоидным артритом болеют девочки.

Почему возникает ювенильный ревматоидный артрит?

В развитии ЮРА принимают участие наследственные и средовые факторы, среди которых наибольшее значение имеет инфекция.

Существует множество факторов, запускающих механизм развития болезни. Наиболее частыми являются вирусная или смешанная бактериально-вирусная инфекция, травмы суставов, инсоляция или переохлаждение, профилактические прививки, особенно проведенные на фоне или сразу после перенесенной ОРВИ или бактериальной инфекции. Возможная роль инфекции в развитии ЮРА предполагается, однако она до сих пор окончательно не доказана. Выявлена связь начала заболевания с перенесенной ОРВИ, с проведенной профилактической прививкой против кори, краснухи, паротита. Интересно, что дебют ЮРА после вакцинации против паротита чаще наблюдается у девочек. Известны случаи, когда ЮРА манифестировал после проведения вакцинации против гепатита В. Роль кишечных инфекций, микоплазмы, бета-гемолитического стрептококка в развитии ЮРА большинством ревматологов не признается. Однако известно, что эти инфекции являются причиной развития реактивных артритов, которые могут трансформироваться в ЮРА. Роль вирусной инфекции в развитии хронических артритов менее очевидна. Известно, что более 17 вирусов способны вызывать инфекцию, сопровождающуюся развитием острого артрита (в том числе вирусы краснухи, гепатита, Эпштейн-Барра, Коксаки и др.).

В развитии хронических артритов этиологическая роль вирусов не доказана. Наследственную предрасположенность к ЮРА подтверждают семейные случаи этого заболевания, исследования близнецовых пар, иммуногенетические данные.

Опасен ли ювенильный ревматоидный артрит?

При ЮРА у 40-50% детей прогноз благоприятный, может наступить ремиссия продолжительностью от нескольких месяцев до нескольких лет. Однако, обострение заболевания может развиться спустя годы после стойкой ремиссии. У 1/3 больных отмечается непрерывно рецидивирующее течение заболевания. У детей с ранним началом заболевания и подростков с положительным ревматодным фактором высок риск развития тяжелого артрита, инвалидизации по состоянию опорно-двигательного аппарата. У больных с поздним началом возможна трансформация заболевания в анкилозирующий спондилит. У 15% больных с увеитом возможно развитие слепоты. Смертность при ЮРА очень низка и отмечается при отсутствии своевременного лечения, присоединении инфекционных осложнений или развитии амилоидоза.

Как проявляется ювенильный ревматоидный артрит?

Основным клиническим проявлением заболевания является артрит. Поражение суставов проявляется болью, припухлостью, деформациями и ограничением движений, повышением температуры кожи над суставом. У детей наиболее часто поражаются крупные и средние суставы, в частности коленные, голеностопные, лучезапястные, локтевые, тазобедренные, реже – мелкие суставы кисти. Типичным для ЮРА является поражение шейного отдела позвоночника и челюстно-височных суставов.

Патологические изменения в суставе характеризуются развитием реакций воспаления, которые могут приводить к разрушению хрящевой и костной ткани суставов, сужению суставных щелей (пространства между концами костей, образующих суставы) вплоть до развития анкилозов (сращения суставных поверхностей костей, образующих суставы).

Помимо поражения суставов могут отмечаться следующие внесуставные проявления:

 • Повышение температуры тела, иногда до высоких цифр; развивается, как правило, в утренние часы, может сопровождаться ознобом, усилением болей в суставах, появлением сыпи. Падение температуры нередко сопровождается проливными потами. Лихорадочный период может продолжаться недели и месяцы, а иногда и годы и нередко предшествует поражению суставов.
 • Сыпь может быть разнообразной, не сопровождается зудом, располагается в области суставов, на лице, груди, животе, спине, ягодицах и конечностях, быстро исчезает, усиливается на высоте лихорадки.
 • Поражение сердца, серозных оболочек, легких и других органов. Клиническая картина поражения сердца при ЮРА: боли за грудиной, в области сердца, а в ряде случаев – болевой синдром в верхней части живота; чувство нехватки воздуха, вынужденное положение в постели (ребенку легче в положении сидя). Субъективно ребенок жалуется на чувство нехватки воздуха. У ребенка наблюдается бледность и посинение носогубного треугольника, губ, пальцев рук; раздуваются крылья носа, отеки голеней и стоп. При поражении легких у больных может отмечаться затруднение дыхания, влажный или сухой кашель. При поражении органов брюшной полости беспокоят боли в животе.
 • Увеличение лимфатических узлов может отмечаться до 4-6 см в диаметре. Как правило, лимфатические узлы подвижные, безболезненные.
 • Увеличение размеров печени, селезенки.
 • Поражение глаз типично для девочек с ЮРА младшего возраста. Отмечаются покраснение глаз, слезотечение, светобоязнь, неровный контур зрачка, снижение остроты зрения. В конечном итоге может развиться полная слепота и глаукома.
 • Задержка роста и остеопороз являются одним из проявлений ЮРА. Задержка роста особенно выражена при длительном и активном течение заболевания. При остеопорозе отмечается снижение плотности кости и повышение ее ломкости. Он проявляется болями в костях. Одним из тяжелых проявлений остеопорпоза является компрессионный перелом позвоночника.

Как диагностируют ювенильный ревматоидный артрит?

Диагноз ювенильного ревматоидного артрита основывается на результатах осмотра пациента врачом-ревматологом и комплекса лабораторных и инструментальных методов исследования.

Лабораторные и инструментальные методы обследования. Анализ периферической крови (содержание эритроцитов, гемоглобина, тромбоцитов, лейкоцитов, лейкоцитарная формула, скорость оседания эритроцитов — СОЭ); анализ биохимических показателей (общий белок, белковые фракции, концентрация мочевины, креатинина, билирубина, калия, натрия, ионизированного кальция, трансаминаз, щелочной фосфатазы); анализ иммунологических показателей (концентрация иммуноглобулинов A, M, G, С-реактивного белка, ревматоидного фактора, наличие антинуклеарного фактора — АНФ). Всем больным проводится электрокардиография, ультразвуковое исследование брюшной полости, сердца, почек, рентгенологическое обследование грудной клетки, пораженных суставов, при необходимости позвоночника, кресцово-повздошных сочленений. Также всем детям с поражением суставов проводится обследование на наличие инфекций: бета-гемолитического стрептококка, бактерий кишечной группы (иерсиний, шигелл, сальмонелл), паразитов (токсоплазм, токсокарр и др.), вируса герпеса и цитомегаловируса, хламидий. При появлении трудностей в постановке диагноза проводится иммуногенетическое обследование. При длительном приеме обезболивающих и гормональных препаратов необходимо проведение эзофагогастроскопии. Консультация окулиста и осмотр щелевой лампой показано всем детям с поражением суставов.

Какие существуют методы лечения и профилактики ювенильного ревматоидного артрита?

Лечение ювенильного ревматоидного артрита представляет серьезную проблему и должно быть комплексным, включающим соблюдение режима, диеты, лекарственную терапию, лечебную физкультуру и ортопедическую коррекцию.

Читать еще:  Можно ли вылечить грыжу межпозвоночного диска - Актуальная тема

Цели терапии ЮРА:

 • подавление воспалительной активности процесса
 • исчезновение системных проявлений и суставного синдрома
 • сохранение функциональной способности суставов
 • предотвращение или замедление разрушения суставов, инвалидизации пациентов
 • достижение ремиссии
 • повышение качества жизни больных
 • минимизация побочных эффектов терапии

Медикаментозная терапия ЮРА делится на два вида: симптоматическая (нестероидные противовоспалительные препараты и глюкокортикоиды) и иммуносупрессивная (подавляющая иммунитет). Применение нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) и глюкокортикоидов способствует быстрому уменьшению боли и воспаления в суставах, улучшению функции, но не предотвращает разрушения суставов. Иммуноподавляющая терапия приостанавливает развитие деструкции, уменьшает инвалидизацию.

Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП)

У детей наиболее часто используются диклофенак, напроксен, нимесулид, мелоксикам. Лечение только НПВП проводится не более 6-12 нед, до постановки достоверного диагноза ЮРА. После этого НПВП следует обязательно сочетать с иммуноподавляющими препаратами. При длительном применении НПВП или превышении максимально допустимой дозы возможно развитие побочных эффектов.

Глюкокортикоиды

Глюкокотикоиды относятся к гормональным препаратам. Они оказывают быстрый противовоспалительный эффект. Глюкокортикоиды используются для внутрисуставного (метилпреднизолон, бетаметазон, триамсинолон), внутривенного (преднизолон, метилпреднизолон) введения и приема внутрь (преднизолон, метилпреднизолон).

Нецелесообразно начинать лечение больных ЮРА с назначения глюкокортикоидов внутрь. Они должны назначаться при неэффективности других методов лечения. Не рекомендуется назначать глюкокортикоиды внутрь детям до 5 лет (особенно до 3 лет), а также в подростковом возрасте, это может привести к выраженной задержке роста.

Внутривенное введение глюкокортикоидов (пульс-терапия) быстро подавляет активность воспалительного процесса у больных, используется в основном при наличии системных проявлений ЮРА.

Иммуносупрессивная терапия

Иммуносупрессивная терапия занимает ведущее место в лечении ревматоидного артрита. Именно от выбора препарата, сроков назначения, длительности и регулярности лечения часто зависит прогноз для жизни пациента и для течения заболевания. Иммуносупрессивная терапия должна быть длительной и непрерывной, начинаться сразу после установления диагноза. Отменить препарат можно в том случае, если больной находится в состоянии клинико-лабораторной ремиссии не менее 2 лет. Отмена иммунодепрессантов у большинства больных вызывает обострение заболевания.

Основными препаратами для лечения ЮРА являются метотрексат, циклоспорин А, сульфасалазин, лефлуномид, а также их сочетания. Они отличаются высокой эффективностью, достаточно хорошей переносимостью и низкой частотой вызываемых побочных эффектов даже при длительном (многолетнем) приеме.

Циклофосфамид, хлорамбуцил, азатиоприн используются для лечения ЮРА достаточно редко в связи с высокой частотой тяжелых побочных эффектов. Гидроксихлорохин, D-пеницилламин, соли золота практически не применяются в связи с недостаточной эффективностью.

При лечении иммунодепрессантами проводится контроль общего анализа крови (содержания эритроцитов, гемоглобина, тромбоцитов, лейкоцитов, лейкоцитарная формула, СОЭ); анализ биохимических показателей (общий белок, белковые фракции, концентрация мочевины, креатинина, билирубина, калия, натрия, ионизированного кальция, трансаминаз, щелочной фосфатазы) — 1 раз в 2 недели. При снижении количества лейкоцитов, эритроцитов, тромбоцитов ниже нормы, при повышении уровня мочевины, креатинина, трансаминаз, билирубина выше нормы – иммунодепрессанты отменить на 5-7 дней, после контрольного анализа крови, при нормализации показателей – возобновить приём препарата.

Биологические агенты

Последние достижения науки позволили создать новую группу лекарств – так называемых биологических агентов. К ним относятся: инфликсимаб, ритуксимаб. Данные препараты являются высоко эффективными для лечения определенных вариантов течения ЮРА. Лечение этими препаратами должно проводиться только в специализированных ревматологических отделениях, сотрудники которых имеют опыт применения подобных лекарственных средств.

Хирургическое лечение

Хирургическое лечение показано при развитии выраженных деформаций суставов, затрудняющих выполнение простейших повседневных действий, развитии тяжелых анкилозов. Основным хирургическим вмешательством является протезирование суставов.

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ЮВЕНИЛЬНЫЙ РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ?

Предотвратить развитие ЮРА невозможно в связи с отсутствием данных о причинах его возникновения.

Для предотвращения развития обострений заболевания необходимо соблюдение следующих правил:

 • Избегать инсоляции (нахождения на открытом солнце, независимо от географической широты).
 • Избегать переохлаждения.
 • Стараться не менять климатический пояс.
 • Уменьшить контакты с инфекциями.
 • Исключить контакт с животными.
 • Больным ЮРА противопоказано проведение любых профилактических прививок (кроме реакции Манту) и использование всех препаратов, повышающих иммунный ответ организма (ликопид, тактивин, полиоксидоний, иммунофан, виферон, интерферон и других).

Ювенильный ревматоидный (идиопатический ) артрит

Обычно, артрит, проявляющийся болями, припухлостью, нарушением подвижности суставов – удел взрослых людей. Однако бывает, что на боль в коленных, локтевых суставах, в кистях рук или в стопах жалуется ребенок, тогда это тревожный сигнал: возможно, у ребенка развивается ревматоидный артрит, серьезное системное заболевание.

Ювенильный ревматоидный (идиопатический) артрит – что это за болезнь?

Ювенильный ревматоидный артрит (или Ювенильный идиопатический артрит- название, которое было принято международной лигой против ревматических заболеваний) — это отдельное заболевание, которое отличается от ревматоидного артрита взрослых как клиническими, так и лабораторными особенностями.

Ювенильный ревматоидный артрит (ЮРА) это системное мультифакторное заболевание: причина его до сих пор неизвестна, однако часто провоцирующим фактором является инфекция, которая, по- видимому, вызывает нарушение иммунной системы организма. Определенную роль играет наследственная предрасположенность: известно, что в тех семьях, где имеются случаи ревматических заболеваний, у детей чаще развивается ювенильный идиопатический артрит.

Ювенильный ревматоидный артрит имеет аутоиммунную природу: в ходе заболевания организм начинает «иммунную атаку» на собственную соединительную ткань. Поражаются преимущественно суставы.

Но поражение суставов – не единственное клиническое проявление ювенильного ревматоидного артрита. Заболевание очень многогранное, с разными проявлениями. Иногда поражаются глаза, вплоть до полной слепоты. При системной форме, когда в процесс вовлекаются внутренние органы, у ребенка развиваются такие симптомы, как сыпь, длительная лихорадка, а суставы при этом могут быть поражены слабо.

Как у ребенка можно заподозрить ревматоидный артрит?

Болезнь может появиться после респираторной инфекции, травмы, вследствие пережитого тяжелого стресса, изредка – после неправильно проведенной вакцинации. В ряде случаев провоцирующих факторов выявить не удается.

Если ребенок жалуется на боль в суставах (или только в одном суставе), и эта боль не проходит в течение 1-2 недель, — это повод обратиться к врачу-ревматологу.

Как диагностируется ревматоидный артрит?

К счастью, достижением последних лет стала быстрая диагностика системных заболеваний. Еще десять лет тому назад ребенок вынужден был обойти много врачей, и диагноз устанавливался уже тогда, когда состояние пациента становится достаточно тяжелым.

Сейчас, чтобы установить диагноз, требуется консультация специалиста — ревматолога и ряд исследований. Как правило требуется от месяца до полутора, чтобы установить ювенильный ревматоидный артрит, в таком случае диагноз считается поставленным своевременно.

При суставной форме ревматоидный артрит устанавливается по клинической картине: если в течение 2-3 недель у ребенка сохраняется боль, отечность, ограничение подвижности в суставах, скорее всего, у него ювенильный ревматоидный артрит.

При системной форме у ребенка наблюдаются симптомы, которые свойственны целому ряду заболеваний, сопровождающихся высокой лихорадкой. Поэтому, как правило, диагноз устанавливается методом исключения, с использованием лабораторных и инструментальных методов в условиях стационара.

Иногда у ребенка развивается кратковременный артрит, чаще после перенесенной вирусной инфекции (послевирусный артрит)– как осложнение после перенесенной инфекции. В этом случае, заболевание несет меньшую угрозу здоровью ребенка и проходит значительно быстрее: за несколько дней, за неделю. С послевирусным артритом, как правило, может справиться ваш участковый педиатр.

Еще одно частое заболевание, сопровождающееся воспалением суставов — это реактивный артрит, который развивается на фоне перенесенной кишечной или урогенитальной инфекции (иерсиниоз, дизентерия, сальмонеллез, хламидиоз.) Для выявления реактивного артрита требуется исследование на маркеры этих инфекций. Лечение с использованием антибиотиков позволит прервать это заболевание.

Иногда, из-за неясности симптомов, участковые педиатры при жалобе на суставы направляют ребенка к ортопеду, хирургу, физиотерапевту. К несчастью, подобная тактика только отнимает у пациента драгоценное время, и назначаемая терапия может только ухудшить его состояние. Важно, чтобы ребенка также как можно скорее посмотрел врач-ревматолог.

Когда ревматоидный артрит лечится в стационаре?

Ребенку показано лечиться в стационаре в одном из трех случаев:

1. У него подозрение на ювенильный ревматоидный артрит, требуется установить диагноз и подобрать терапию;

2. С целью контроля эффективности и безопасности терапии 1 раз в 6-12 месяцев;

3. Для проведения внутривенного лечения высокотехнологичными генно-инженерными биологическими препаратами.

При ревматоидном артрите целесообразна госпитализация, так как необходимо:

Исключить другие опасные заболевания. Иногда при системной форме ревматоидный артрит схож по симптомам с такими тяжелыми заболеваниями, как лейкоз, туберкулез. Наша задача – исключить эти тяжелые заболевания. Для этого проводится полноценное обследование.

Уточнить диагноз. Для этого ребенку придется сдать ряд анализов: кровь на маркеры активности заболевания, ревмапробы, с-реактивный белок, антинуклеарный фактор.

Оценить степень поражений. При суставной форме, в стационаре ребенку быстро сделают УЗИ, рентгенологическое исследование, при необходимости МРТ суставов, в зависимости от формы заболевания.

Обеспечить постоянное наблюдение за состоянием ребенка. Иногда при ревматоидном артрите состояние ребенка очень тяжелое, возникает угроза для его жизни. В такой ситуации необходимо, чтобы 24 часа в сутки рядом с ребенком находился врач, который следит за всеми изменениями его состояния.

Как долго будет проходить лечение?

Как правило, это заболевание требует длительного лечения. Мы используем, как и во всем мире, многоступенчатый метод: начинаем с простой и щадящей терапии, если она не помогает – переходим на следующую ступень, и так до тех пор, пока лечение не даст должного результата.

ЮРА- заболевание аутоиммунное. То есть, иммунная система организма перестает отличать некоторые собственные ткани организма от чужеродных, и начинает против них иммунную агрессию. Задача лечения – подавить эту агрессию.

На первом этапе — используются нестероидные противовоспалительные препараты, хорошо известные не только специалистам ревматологам — ибупрофен, диклофенак , мелоксикам и другие. Эта терапия, как правило проводится на этапе диагностического поиска и при обострении болевого синдрома. Ее назначение – уменьшение боли и других проявлений воспаления. Важно помнить что эти препараты не останавливают развитие заболевания и не предотвращают разрушение суставов, поэтому при ее неэффективности в течение 2-3 месяцев назначаются базисные препараты.

На втором этапе — назначаются базисные препараты — метотрексат или, значительно реже, другие иммуносупессивные препараты- сандиммун неорал, лефлуномид. Метотрексат является «золотым стандартом лечения ЮИА» и наиболее широко используется во всем мире для лечения ЮРА. При относительно нетяжелом течении заболевания и определенных клинических особенностях может быть использован препарат сульфасалазин.

На третьем этапе; при неэффективности метотрексата назначается генно- инженерная биологическая терапия — это препараты, блокирующие главные провоспалительные вещества, лежащие в основе развития заболевания. Терапия очень дорогостоящая и требующая постоянного контроля.

Несколько лет назад практически все аутоиммунные заболевания лечили при помощи гормональной терапии. Сейчас гормоны для лечения ЮРА используют намного реже и способами, позволяющими избежать влияния на развитие организма: при внутривенном и внутрисуставном введении, гормоны выводятся из организма в течение нескольких часов. Длительно и в виде перорально приема гормоны назначаются в исключительных случаях, при угрозе жизни.

Лечение от ревматоидного артрита – дорогостоящее?

Для пациента – нет. У большинства пациентов все лечение проводится в рамках полиса ОМС, пациенты получают все необходимые препараты. В случае тяжелых вариантов заболевания пациенты получают терапию высоких технологий — генно-инженерные препараты, которыми государство также обеспечивает бесплатно.

Можно ли полностью вылечиться от ревматоидного артрита?

Ювенильный ревматоидный артрит – это хроническое заболевание. Однако современная терапия позволяет достичь ремиссии, когда, получая препараты жизнь ребенка не будет ничем ограничена, примерно в трети случаев , при раннем начале современного лечения –есть шанс достигнуть даже безлекарственной ремиссии (то есть, ребенок будет жить полноценной жизнью, не принимая постоянно какие-либо препараты).

Обычно, если в течение двух лет после наступления ремиссии симптомы болезни не возвращается, мы постепенно отменяем поддерживающую терапию. В настоящий момент до 95% детей, у которых диагностирован ревматоидный артрит, избегают инвалидизации (еще 12-15 лет назад не становились инвалидами всего 40% детей).

При благоприятном исходе, после достижения ремиссии заболевания дети смогут танцевать, заниматься спортом и вести полноценный образ жизни. При этом не исключено, что во взрослом состоянии ревматоидный артрит снова даст о себе знать, изменить форму и проявление – поэтому стоит быть внимательными к своему здоровью.

Ссылка на основную публикацию